BackDrop

Select translation

English
Link the Japanese site to the Google translation site. Some translations may be incorrect. Also, there are no staff members who can speak foreign languages in the store. Please note that this is only available in Japanese.

中文(繁體)
將日文網站連結到 Google 翻譯網站. 有些翻譯可能不正確. 而且店裡也沒有會說外語的工作人員. 請注意,該內容僅提供日文版本.

中文(简体)
将日语网站链接到 Google 翻译网站. 有些翻译可能不正确. 而且店里也没有会说外语的工作人员. 请注意,该内容仅提供日语版本.

한국
일본어 사이트를 Google 번역 사이트로 연결합니다. 일부 번역이 올바르지 않을 수 있습니다. 또, 점내에는 외국어를 할 수 있는 스탭이 없습니다. 일본어만 가능하므로 주의해 주십시오.

português
Vincule o site japonês ao site de tradução do Google. Algumas traduções podem estar incorretas. Além disso, não há funcionários que falem línguas estrangeiras na loja. Observe que isso está disponível apenas em japonês.

français
Liez le site japonais au site de traduction de Google. Certaines traductions peuvent être incorrectes. De plus, aucun membre du personnel ne parle des langues étrangères dans le magasin. Veuillez noter que ceci n'est disponible qu'en japonais.

Tiếng Việt
Link trang tiếng Nhật với trang dịch Google. Một số bản dịch có thể không chính xác. Ngoài ra, trong cửa hàng không có nhân viên nào có thể nói được ngoại ngữ. Xin lưu ý rằng điều này chỉ có sẵn bằng tiếng Nhật.

แบบไทย
เชื่อมโยงเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่นกับเว็บไซต์แปลของ Google การแปลบางส่วนอาจไม่ถูกต้อง อีกทั้งภายในร้านไม่มีพนักงานที่สามารถพูดภาษาต่างประเทศได้ โปรดทราบว่าบริการนี้มีให้บริการเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

Melayu
Pautkan tapak Jepun ke tapak terjemahan Google. Sesetengah terjemahan mungkin tidak betul. Selain itu, tiada kakitangan yang boleh bercakap bahasa asing di kedai. Sila ambil perhatian bahawa ini hanya tersedia dalam bahasa Jepun.

bahasa Indonesia
Tautkan situs Jepang ke situs terjemahan Google. Beberapa terjemahan mungkin salah. Selain itu, tidak ada staf yang bisa berbahasa asing di toko tersebut. Harap dicatat bahwa ini hanya tersedia dalam bahasa Jepang.